Bài Viết Kỹ Thuật

Cấu trúc của Flow được cụ thể hóa trong một chuỗi các Bài Viết Kỹ Thuật giải thích nhiều khía cạnh của hệ thống. Bài Viết Kỹ Thuật 1 & 3 được phát hành đầu tiên bởi vì chúng có vai trò quan trọng nhất trong việc hiểu và xử lý hệ thống đúng đắn trong khi bao gồm cả những kết quả khả dụng nhất cho các dự án khác.

Bài Viết Kỹ Thuật 1: Phân Tách Đồng Thuận & Tính Toán

Bài viết kỹ thuật đầu tiên của chúng tôi mô tả cách tiếp cận tại cốt lõi của cấu trúc Flow: tách sự đồng thuận (lựa chọn và yêu cầu các giao dịch) khỏi tính toán (thực hiện từng giao dịch và ghi lại kết quả của nó) và chứng minh rằng điều này có thể làm tăng đáng kể thông lượng mà không ảnh hưởng đến bảo mật. Trong bài viết đầu tiên này, chúng tôi phân tích cách cấu trúc Flow tăng hiệu suất, duy trì các đảm bảo ACID và chứng minh rằng nó không ảnh hưởng đến bảo mật. Kết quả là thông lượng tăng lên 56 lần so với các cấu trúc thông thường mà không làm mất tính an toàn hoặc phi tập trung. Bài viết cũng lưu ý rằng một hệ thống hoạt động dựa trên những ý tưởng này phải xác minh việc tính toán (chủ đề của bài viết kỹ thuật 3), nhưng kết quả chính của nó có thể áp dụng được bất kể việc vấn đề đó được giải quyết thế nào.

Bài Viết Kỹ Thuật 2: Hình Thành Khối

Phần thứ hai trong chuỗi bài viết kỹ thuật chính thức hóa quy trình hình thành block và Bằng Chứng Quyền Sở Hữu dựa trên quy trình đồng thuận trên Flow. Flow thích ứng với một biến thể của thuật toán đồng thuận HotStuff cho các Nút Đồng Thuận để thiết lập sự đồng thuận tại các khối mà những nút này quan tâm dọc theo chiều dài của blockchain. Bài báo này cũng đề cập đến trách nhiệm của vai trò Đồng thuận trong việc giảm thiểu các thách thức gửi đến mạng lưới.

Bài Viết Kỹ Thuật 3: Xác Minh Thực Hiện

Bài viết kỹ thuật thứ 3 trả lời các câu hỏi đưa ra bởi bài báo tiêu chuẩn đầu tiên xung quanh việc xác minh kết quả tính toán. Bài viết này chính thức hóa sơ đồ tính toán có thể xác nhận chúng tôi với các bằng chứng về sự an toàn và khả năng mà hệ thống hoạt động tốt theo các giả định Byzantine hợp lý. Mặc dù bài viết không bàn đến khả năng, chúng tôi tin rằng kết quả này có thể được điều chỉnh để phù hợp với các tình huống khác nơi mà Bulletproofs, TrueBit, TEE và các sơ đồ toán có thể kiểm chứng khác có thể áp dụng.

Community vibes
Join Discord

Cảm ơn! Bài gửi của bạn đã được tiếp nhận.
Ôi! Có lỗi khi gửi biểu mẫu.