Cam Kết Bằng Sáng Chế

Introduction

Sau khi ra mắt CryptoKitties, đội ngũ Dapper Labs đã nộp bằng sáng chế về nhận thức của mình rằng việc phân chia các quy trình đi đến sự đồng thuận về thứ tự giao dịch và tính toán đầu ra của các giao dịch đó có thể được xem là hai quy trình độc lập. Nhận thức đó đã dẫn đến sự phát triển và thành lập thứ mà bây giờ được biết đến là Flow.

Flow sử dụng nhận thức này để đạt được môi trường blockchain mở rộng quy mô mà không cần phân mảnh. Đội ngũ của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để mang phiên bản mạng lưới đầu tiên này đến cho bạn trong tương lai gần.

Khi chúng tôi sẵn sàng mở mã nguồn của mình vào năm 2020, kho lưu trữ sẽ bao gồm giấy phép bằng sáng chế để bảo vệ những người sử dụng mã của chúng tôi và xây dựng trên nó.

Là những người tiên phong và đổi mới trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết mang lại lợi ích cho những nhà sáng tạo và lập trình viên, những người xây dựng doanh nghiệp của họ trên Flow. Chúng tôi không bao giờ có ý định thực thi tính độc quyền của bằng sáng chế này mà thay vào đó là đảm bảo ghi nhận các đóng góp cho cùng một cơ sở mã nguồn mở.

Dapper Labs tin tưởng vào một tương lai mở, nhiều niềm vui và sự hợp tác, nhưng điều này sẽ không tự xảy ra. Chúng tôi biết rằng những công ty khác nộp bằng sáng chế về các ứng dụng khác nhau của công nghệ blockchain. Nếu không có các nhà vô địch sẵn sàng bảo vệ một thế giới mở và không cần chấp thuận, công nghệ này có thể sẽ không phát huy hết được tiềm năng.

Vì lý do đó, chúng tôi đã, đang và sẽ nộp bằng sáng chế về những bước đột phá chúng tôi sẽ đóng góp cho thế giới mở. Ngày nay, theo bước của các công ty thân thiện với mã nguồn mở khác, chúng tôi cũng đang đưa ra cam kết có ràng buộc pháp lý liên quan đến việc sử dụng các bằng sáng chế này. Cách tiếp cận phòng thủ đối với bằng sáng chế có lợi cho cộng đồng mã nguồn mở cũng như các công ty sử dụng nó.

Cam Kết Bằng Sáng Chế Của Chúng Tôi

Dapper Labs cung cấp tất cả phần mềm mã nguồn mở của mình theo giấy phép cung cấp quyền bằng sáng chế cho người dùng của chúng tôi. Trong phạm vi một bên tạo ra, sử dụng, bán, chào bán, nhập vào hoặc chuyển giao phần mềm mã nguồn mở của Dapper Labs theo giấy phép nguồn mở hiện hành, Dapper Labs đồng ý không sử dụng các hành động đó làm cơ sở để thực thi các bằng sáng chế của mình chống lại bên đó.

Dapper Labs cũng hỗ trợ các bên khác phát triển các tài sản mã nguồn mở chung. Theo các giới hạn được mô tả dưới đây, trong phạm vi một bên tạo ra, sử dụng, bán, chào bán, nhập vào hoặc chuyển giao phần mềm được cấp phép mã nguồn mở công khai có sẵn, Dapper Labs đồng ý không sử dụng các hành động đó làm cơ sở để thực thi bằng sáng chế chống lại bên đó.

Cam kết này mở rộng ra đến những kết hợp của phần mềm mã nguồn mở với phần cứng hoặc phần mềm khác, nếu phát minh đã tuyên bố được thể hiện trong phần mã nguồn mở công khai của sự kết hợp và nếu tất cả các phần khác của sự kết hợp chỉ đơn thuần là các công nghệ hoặc thông lệ cho phép hoặc có mục đích chung.

Cam kết này giới hạn cho phần mềm mã nguồn mở được mô tả ở trên. Cam kết không áp dụng cho bất kỳ phần mềm nào, dù đã được cấp phép ra sao, trừ khi phần mềm và mã nguồn của nó được cung cấp công khai miễn phí theo giấy phép được chấp nhận bởi Open Source Initiative. Cam kết này không áp dụng cho bất kỳ phần cứng hoặc hệ thống kết hợp phần cứng-phần mềm nào mà trong đó bất kỳ yếu tố giới hạn đáng kể nào của tuyên bố được bao gồm trong phần cứng đó. Cam kết này không áp dụng cho một bên vi phạm hoặc chấm dứt bất kỳ giấy phép mã nguồn mở nào được Dapper Labs áp dụng cho phần mềm của mình hoặc cho một bên đề xướng các thủ tục thực thi bằng sáng chế chống lại một bên khác, hoặc cáo buộc Dapper Labs hay bất kỳ đề nghị nào về Dapper Labs về việc vi phạm bằng sáng chế (bao gồm cả trong khiếu nại chéo hoặc phản tố).

Cam kết này bao gồm tất cả các bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế mà Dapper Labs sở hữu hoặc có được sau đó. Dapper Labs dự định cam kết này là không thể hủy bỏ (ngoại trừ được nêu trong tài liệu này) và ràng buộc và có thể thực thi đối với Dapper Labs và những người được ủy nhiệm hoặc kế thừa bằng sáng chế của Dapper Labs (và bất kỳ bằng sáng chế nào được cấp trực tiếp hoặc gián tiếp từ các đơn đăng ký bằng sáng chế của Dapper Labs). Là một phần của cam kết này, nếu Dapper Labs bán, cấp phép độc quyền hoặc ủy nhiệm hay chuyển nhượng bằng sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế cho một bên, chúng tôi sẽ yêu cầu bên đó đồng ý bằng văn bản ràng buộc cam kết này với các bằng sáng chế đó và để với các bằng sáng chế cấp trực tiếp hoặc gián tiếp trên các đơn đăng ký sáng chế đó. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các bên đồng ý bằng văn bản để ràng buộc người được ủy nhiệm, người được chuyển nhượng và người được cấp phép độc quyền của chính họ.

Một bên dựa vào cam kết này thừa nhận rằng điều này không phải là sự đảm bảo rằng các bằng sáng chế của Dapper Labs là có thể thi hành được hoặc việc thực hành bất kỳ phát minh đã được cấp bằng sáng chế nào được mô tả trong các bằng sáng chế của Dapper Labs sẽ không vi phạm các bằng sáng chế hoặc tài sản trí tuệ khác. Dapper Labs không có nghĩa vụ pháp lý đối với một bên nào dựa vào Cam Kết Của Chúng Tôi về khiếu nại có liên quan do một bên khác đưa ra do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc theo cách khác.

Dapper Labs có nghĩa là Dapper Labs, Inc. cùng các công ty con và chi nhánh của nó. “Bên” nhận được cam kết này cũng bao gồm các bên là công ty con và chi nhánh của họ.

Community vibes
Join Discord

Cảm ơn! Bài gửi của bạn đã được tiếp nhận.
Ôi! Có lỗi khi gửi biểu mẫu.